EĞİTİME UZANAN YOL PROJESİ SEYAHAT VE EĞİTİM ORGANİZASYONU İHALESİ- SÜRESİ 15 GÜN UZATILMIŞTIR.

Print
27/10/2017

Tarih               :  15.11.2017

Sayı                :  1621

Konu   :Teklif Vermeye Davet (Bütçe Kalemi  Lot 1: 4.4.1 ve Lot 2: 4.5.1)

 

 

Sayın Yetkili,

 

     TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Eğitime Uzanan Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Tohum Otizm Vakfı tarafından verilecek olan eğitimlerin ulaşım, yeme-içme ve konaklama, şehir içi ulaşım, eğitimin yapılacağı salonların ve eğitim sırasında yapılacak ikramların temini hizmetleri ihale yoluyla tedarik edilecektir. 

 

     Bu kapsamda Tohum Otizm Vakfı, tarafından bu proje kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz. İş Tanımı Ek 1’de verilmektedir.

     Her bir lot için iş tanımında açıklanan hizmetlerin tamamı için teklif verilebilir. Değerlendirme lot bazında yapıalcak olup, Sözleşme her bir lot için ayrı ayrı ihale edilebilir.

     Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifle birlikte, kilit personelin özgeçmişleri (CV), istenen her bir hizmet hakkında basılı materyal veya ilgili bilgiler; öngörülen yaklaşımın ana hatları, zamanlama, hazırlık safhası dâhil faaliyet planı, vb. içeren bir teknik teklif verilmelidir. Mali teklif ve teknik teklif kapatılmış ve mühürlenmiş ayrı zarflara konmalıdır.

     Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan ve başarılı bulunan teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

1.    Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),

2.    Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

3.    İmza Sirküleri,

4.    Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri (sözleşme yıl içinde alınmış),

5.    Vergi Levhası (fotokopi),

6.    Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili taraftan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.

7.    Teklif sahibi adına tescil edilmiş en az B Grubu ve üzeri Seyahat Acentası İşletme Belgesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Belgesi.

 

     Teklifler kapalı zarf içinde en geç 01/12/2017 günü saat 11:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Tohum Otizm Vakfı sorumlu değildir. Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 11:30’da açılacaktır.

Hizmet alımına ilişkin diğer şartları aşağıdaki gibidir;

ÖDEME; her bir etkinliğin düzenlenmesini ve kabulünü takiben hakediş usulüne göre ve faturanın verilmesini takiben 30 gün içinde TL cinsinden Hizmet sağlayıcısının bildireceği banka hesabına yapılacaktır.         

DEĞERLENDİRME; Teknik değerlendirme %60, mali değerlendirme %40 ağırlıklandırılarak teknik ve mali puan toplamları karşılaştırılacaktır.  Sadece 80 puan ve üzerindeki teklifler, mali değerlendirmeye alınacak ve mali teklifleri açılacaktır.  Toplam puanı en yüksek olan teklif sahibinin verdiği teklif en uygun teklif olarak seçilecektir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ;  Teklifin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün olmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Aylin Sezgin

Vakıf Başkan Yardımcısı

 

Adres:

Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi

Zülfikarlar İş Merkezi Kat.3 Şişli - İstanbul

Tel: +90 212 248 94 30

Faks: +90 212 248 94 36

 

EKLER:

Ek 1. İş Tanımı

Ek 2. Teklif Formu

Ek 3. Teklif Sahibinin Beyanı

Ek 4. Sözleşme Formu

Ek 5. Mali Kimlik Formu

Ek 6 Değerlendirme Tablosu